Različne definicije korupcije

Tu podajamo različne definicije korupcije poleg naše začetne in osnovne, ki smo jo podali v uvodnem tekstu na Wiki Dossier korupcija.

 


 

Uradna definicija korupcije v Sloveniji

 

Resolucija proti korupciji Republike Slovenije le to definira tako:

 

II. DEFINICIJA KORUPCIJE

 


Korupcija, kot jo razume Resolucija, je, skladno z določbami Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04), definirana na naslednji način: Korupcija je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

 


Pod pojmom »vsaka kršitev« razumemo vse oblike ravnanj, tako storitve kot opustitve. Gre za ravnanja v javnem in zasebnem sektorju ter tudi na področjih, ki jih ne moremo uvrstiti v javni ali zasebni sektor oziroma tam, kjer meja med obema sferama ni jasna in točno določena. Glede kršitev velja načelo univerzalnosti, tako da so koruptivna ravnanja možna v lastni državi ali tujini. »Dolžno ravnanje« je ravnanje, kot ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poslovnih ali poklicnih združenjih. »Uradne osebe« so osebe, ki so kot takšne določene v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94-popr., 23/99, 40/04). »Odgovorne osebe« so osebe, ki so s predpisom, aktom pristojnega organa ali po naravi nalog, ki jih opravljajo, pooblaščene za sprejemanje odločitev ali za določeno ukrepanje oziroma ravnanje, med drugim so to tudi člani vodstvenih ali nadzornih organov v pravnih osebah, ne glede na strukturo lastništva, ter tudi samostojni podjetniki in obrtniki. »Zasebni sektor« predstavljajo vsa področja, ki ne sodijo v definicijo »javnega sektorja«, kot ga določa Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02). Način storitve je lahko neposreden ali posreden. »Posreden način« pomeni, da je korist na aktivni strani (tisti, ki podkupuje) obljubljena, ponujena ali dana preko tretje osebe, na pasivni strani, torej na strani podkupljenega, pa preko tretje osebe zahtevana ali sprejeta, pri čemer pojem »osebe« zajema pravne in fizične osebe. S »pričakovano koristjo« imamo opraviti, ko oseba pričakuje za dejanje določeno korist, pri tem pa ni nujno, da bi bila obljuba koristi vnaprej izrečena. »Korist« je lahko premoženjska, pri čemer njena oblika, vrednost oziroma višina niso pomembne, ali pa nepremoženjska, pri čemer tudi njena vrsta, oblika oziroma vsebina niso pomembne. Pri vseh ravnanjih, ki jih dojemamo kot koruptivna, je bistven »koruptivni namen«. O takšnem namenu govorimo, ko je kršitev storjena v pričakovanju obljubljene, ponujene ali dane koristi na aktivni strani ali zaradi zahtevane, sprejete ali le pričakovane koristi na pasivni strani. Potrebno je uveljaviti ničelno toleranco, kjer so nesprejemljiva vsa koruptivna dejanja. Tudi več majhnih tovrstnih dejanj vpliva na rušenje prava in na možnosti za pojav še hujših oblik kršitev. Možno je tudi, da je koruptivni namen usmerjen k pridobivanju koristi za koga drugega, ne zase. Pri tem je »drugi« vsaka pravna ali fizična oseba, ki ni oseba, ki je storila kršitev, ki ustreza predstavljeni definiciji.

 


 

Definicija korupcije po svetovni banki

 

“Corruption is the abuse of public office for private gain.”

 


 

SLO: “Korupcija predstavlja zlorabo javnih pooblastil za pridobitev osebne koristi.”

 


 

Definicija korupcije v Civilnopravni konvenciji o korupciji

 

For the purpose of this Convention, “corruption” means requesting, offering, giving or accepting, directly or indirectly, a bribe or any other undue advantage or prospect thereof, which distorts the proper performance of any duty or behaviour required of the recipient of the bribe, the undue advantage or the prospect thereof.

 

SLO: “Za namen te konvencije “korupcija” pomeni neposredno ali posredno terjanje, ponujanje, dajanje ali sprejemanje podkupnine ali katere koli druge nedovoljene koristi ali obljubo le-te, ki moti pravilno opravljanje dolžnosti ali ravnanje, zahtevano od prejemnika podkupnine, nedovoljene koristi ali obljube le-te.”

 


 

Definicija korupcije po Transparency Internarnational:

 

“Corruption is the abuse of public office for private gain.”

 

SLO: “Korupcija je zloraba položaja za pridobitev lastne koristi.”

 


 

Definicija korupcije v Združenih narodih

 

Ta definicija je sledila definiciji po Svetovni banki in Transparency International.

 

“Corruption is the behaviour of private individuals or public officials who deviate from set responsibilities and use their position of power in order to serve private ends and secure private gains.” (Lebanon Anti-Corruption Initiative Report, 1999).”

 


SLO: “Korupcija je obnašanje zasebnih ali javnih uradnikov, ki odstopa od nabora odgovornosti in zlorablja položaj moči, z namenom služiti zasebnim ciljem in si priskrbeti zasebno korist.”


Kar zadeva definicijo korupcije, naj bralce napotimo še na pomembno stran Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije in njeno definicijo korupcije. To je pomemben dodatek, saj je potrebno vedeti, da se lahko vsi ljudje, ki so v dvomih o tem, ali je kakšno dejanje korupcija ali ne, obrnejo na to komisijo, ki je, lahko bi rekli, uradna skrbnica definicije korupcije, kar zadeva pravno ureditev Republike Slovenije. Od te definicije so v veliki meri odvisni tudi pravni postopki. Skratka. Definicijo korupcije po Komisiji za preprečevanje korupcije najdete tukaj.

 


Na začetku omenjena strategija proti korupciji je le ena v nizu zakonodaje proti korupciji, sprejete v Sloveniji. Slovenska zakonodaja proti korupciji.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.